Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

Az Adatkezelesi Szabályzat elerhető a www.starkiss.hu honlap alján található Adatkezelesi szabályzat menüpont alatt, folyamatosan elérhető a www.starkiss.hu/adatkezelesi-szabalyzat/linken.

Bevezetés

Ezen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja a Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Starkiss Kft.), Székhely: 2040 Budaörs, Lévai u. 31. 7/64, Telephely: 2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40., Cg. 13-09-100213; Adószám:13342078-2-13, által működtetett www.starkiss.hu (és annak bármilyen nyelvű változatán, a továbbiakban oldalként, honlapként hivatkozott) weboldalon, illetve a cég kezekéséban lévő további weboldalakon (www.budaorsiinfo.hu www.konyvespont.huwww.nyomdapont.huwww.actapublica.huwww.fejlesztopedagogia.hu kezzelt személyes adatok szabályozása.

A Starkiss Kft. elkötelezett az online adatvédelemben. A adatokat ugyanúgy kezeljük, mint a sajátunkat. Ezennel tájékoztatjuk a felhasználóinkat az adatvédelmi szabályainkról, hogy hogyan kezeljük a személyes adatokat, és mit teszünk azok teljes biztonsága érdekében.

Kérjük a felhasználókat, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassák el, hogy megismerhessék elveinket és az adatkezelési gyakorlatunkat. Az Oldalainkra való belépéssel és annak használatával a felhasználó elfogadja az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunkat.

Ez a szabályzat kizárólag a Starkiss Kft. oldalain keresztül hozzájutott adatokra vonatkozik, nem szabályozza más kapcsolódó oldalakról, vagy az oldalról vagy az oldalra átirányított harmadik webes felületen – weboldal vagy applikáció – keresztül hozzáfért adatokat. A Szabályzat érvényes a weboldalon kívüli („offline”) kapcsolatokra is.

A Szabályzat idővel hivatalos előírások miatt változhat. Az Oldalak folyamatos használata ezen változások elfogadását jelenti. Kérjük, rendszeresen olvassák el a Szabályzatot, hogy a változásokról időben tájékozódjanak. A lényegi változtatásokról e-mailen és az oldalon keresztül megfelelően értesítünk.

A Starkiss Kft. az alabbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A felelős szerv azonosítási és kapcsolattartási adatai

A Starkiss Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Lévai u. 31. 7/64, Telephely: 2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40.; Cg. 13-09-100213; adószáma: 13342078-2-13) a továbbiakban nyomda, szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi érvényű kozlemeny tartalmat. Kotelezettseget vallal arra, hogy a tevekenységével kapcsolatos minden adatkezelési gyakorlat megfelel a jelen szabályzatban es a hatalyos magyar nemzeti jogszabalyokban, valamint az Europai Unio jogi aktusaiban (2016/179 – EU-rendelet – általános adatpolitikai rendelet – GDPR) meghatarozott elvárásoknak.

A 2016/179 (EU) rendelet általános adatpolitikai rendeletének (GDPR) 13. cikkével összhangban a Starkiss Kft. szeretné Önt értesíteni, hogy a platformunkon elérhető online oldalakon megadott személyes adatokat adatkezelési nyilvántartásba vesszük. A személyes adat kezeléséért és a regisztrációért a Starkiss Kft. felel.

A Starkiss Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos jelen adakezelési szabályzat folyamatosan elérhető a www.starkiss.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ cı́men. Ha bármilyen észrevétele lenne vagy kérdése merülne fel, kérjük írjon nekünk e-mailt: starkiss@starkiss.hu.

Az adatfeldolgozás célja és jogi indokai

Az Ön által megadott adatok mellett további kiegészítő információkat gyűjtünk, amelyek segítenek minket kampányaink fejlesztésében, a közös célok és küldetésünk beteljesítésében.

Az oldalainkon és a közösségi oldalainkon szerzett személyes adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • A Starkiss Kft. közösségi felhasználóinak, tagjainak feliratkozása: a Starkiss Kft. az online oldalokon feltöltött adatokat arra használja, hogy feliratkoztassa Önt, és elérhetővé tegye az Ön számára a Starkiss Kft. közössége által nyújtotta előnyöket. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé teszi a Starkiss Kft. számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait. Tájékoztatjuk, hogy beleegyezését bármikor visszavonhatja, függetlenül attól, hogy a Starkiss Kft közösségi tagja vagy felhasználója-e.

 • A közösségi posztokat, amit azzal a céllal hozott létre, hogy közzétegye és elküldje azoknak a címzetteknek, akikhez szólnak: a Starkiss Kft. arra használja az Ön által az oldalon megadott adatokat, hogy lehetővé tegye a kampánya terjesztését, a barátokkal, családtagokkal és másokkal való megosztását. Abban az esetben, ha egy közösségi poszt jelentős támogatást kap, a Starkiss Kft is közzéteheti a közösségén belül. Ezenkívül a Starkiss Kft. öszefoglalót küldhet a kampányról a címzetteknek. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé a Starkiss Kft, számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait.

 • Ha megadja a telefonszámát vagy a postai címét, bár ez nem kötelező, kapcsolatba léphetünk Önnel telefonon, sms-ben vagy levélben a tevékenységünkkel kapcsolatos témákkal kapcsolatban, vagy hogy tájkoztassuk kampányainkról, vagy meghívjuk rendezvényeinkre. A marketingkommunikáció többségében e-mailt küldük, és alkalmanként a közösségi médián keresztül kommunikálunk. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé a Starkiss Kft. számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait.

 • Hogy informatikai támogatást nyújtsunk bármilyen felmerülő probléma esetén, amit az oldalon tapasztal. A Starkiss Kft. feldolgozza az Ön által az oldalain megadott adatokat annak érdekében, hogy informatikai támogatást nyújtson, amelyek megoldják a technikai incidenseket, amelyeket oldalunk használata közben észlelhet. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait.

 • Hogy felméréseket végezzünk, amelyek lehetővé teszik a Starkiss Kft. kampányainak és tevékenységeinek hatékonyabbá tételét: a Starkiss Kft. felhasználhatja az Ön által az oldalon kitöltött kérdőívek adatait, amelyekben részt vesz, a hatékonyabbá tétel és az érdeklődésébe tartozó kampányok szervezése érdekében. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait.

 • Hogy kezeljük a Starkiss Kft.-nak önkéntesen küldött megrendeléseit: A Starkiss Kft. kezeli a banki adatait annak érdekében, hogy elvégezze az (egyszeri és rendszeres) számlázási folyamatokat. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé teszi a Starkiss Kft. számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait. A megrendelő bankkártya adatait weboldalunkon harmadik fél fizetési platformján keresztül gyűjtjük és dolgozzuk fel, ezért arra az adott harmadik fél adatvédelmi irányelvei érvényesek. Nincs befolyásunk rá és nem vagyunk felelősek a gyűjtési folyamatért, a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért és terjesztéséért. Mi csak tájékoztatást kapunk a fizetés összegéről, rendszerünkben nem tároljuk, nem mentjük el a bankkártyája adatait.

A fent említett célokra összegyűjtött személyes adatok addig maradnak rendszerünkben, amíg a Starkiss Kft. felhasználója vagy tagja vagy megrendelője marad. Miután a fent említett időszak véget ér, a Starkiss Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatait öt évre blokkolja, azzal a céllal, hogy bármilyen felmerülő ügy esetén felelősséget vállaljon érte. Az adatai ezen kötelességek lejárta után törlésre kerülnek.

Fogalmi, jogi meghatározások

Adatvédelmi Incidens – az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbı́tott, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet;

Adatfeldolgozó – olyan jogalany, amely az Adatkezelő nevében és részére végzi a személyes adatok feldolgozását;

Adatkezelő – az a jogalany, amely egyedül vagy másokkal együtt megállapı́tja a személyes adatok kezelésének céljait és módszereit;

Érintett – azonosı́tott vagy azonosı́tható természetes személy;

Európai Gazdasági Térség (EGT) – az Európai Unió tagállamai és (Svájc kivételével) az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagorszagai (Izland, Liechtenstein és Norvégia) által alkotott gazdasági terület;

Feldolgozás – a személyes adatokon automatikus, vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rogzítes, rendszerezes, tárolás, átalakı́tás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közzététel továbbı́tással, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisı́tés.

GDPR – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

Irányadó Jogszabályok – hatályos irányadó jogszabályok, kulonosen a GDPR;

Jóváhagyott Cél – az adatkezelés céljának teljesı́téséhez szükséges vagy az Adatkezelő által időről-időre ı́rásban meghatározott tevékenység;

Jóváhagyott Terület – meghatározott, azonosı́tott terület vagy területek, ahol a Személyes Adatok feldolgozása történhet;

Kapcsolattartás – a Tájékoztatóban megjelölt kommunikációs lehetőségek

Személyes Adatok – valamely azonosı́tott vagy azonosı́tható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatos bármilyen információ; azonosı́thatónak minősül az a természetes személy, akinek a személyazonossága valamely azonosı́tó – pl. név, azonosı́tószám, földrajzi adatok, valamely online azonosı́tó vagy egy vagy több, rá jellemző fizikai, pszichikai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy a szociális identitásravonatkozó tényező – alapján megállapı́tható;

Szolgáltatások – az Adatkezelő által az alaptevékenységéből adódó szolgáltatások;

Adatkezelési elvek

A Starkiss Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson, szabályozáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Egyes esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbı́tását jogszabályok teszik kötelezővé, ezekről külön értesı́tjük az érintetteket.

Felhívjuk a Starkiss Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő saját kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, ı́gy különösen az alábbiakkal:

– 2011. é vi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. á prilis 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2013. é vi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

– Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcı́madatok kezelésérő l szóló 1995. évi CXCIX törvény.

Adatvédelem

Amikor megadja személyes adatait a Starkiss Kft-nek, mindent megteszünk annak biztosításáért, hogy adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük. Sajnálatos módon az interneten keresztül történő adatátvitelnél soha nem garantálható 100%-os biztonság. Ezért a Starkiss Kft. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok biztonságának garantálása, valamint azok megsemmisülése, elvesztése, illetve a jogtalan hozzáférés és jogellenes módosítás megakadályozása érdekében. Ezeket az intézkedéseket olyan kritériumok figyelembevétele után tettük meg, mint az adatkezelés elérhetősége, kontextusa és célja, a technikai feltételek és a meglévő kockázatok.

Egyedi esetekben a felhasználó felelős az általa használt jelszó titkosságának fenntartásáért, amelyet a weboldal különböző területeinek eléréséért használ, függetlenül attól, hogy megadta-e a jelszót, vagy átadták nekünk a tagot az említett jelszóval. Arra kérjük, senkivel se ossza meg a jelszavát!

Bizonyos esetekben, amikor meggyőződünk arról, hogy egyes tagok nem megfelelően használják a rendszerünket, vagy rosszhiszeműen járnak el, az esetet jelentjük az illetékes hatóságok felé. Ilyen esetekben a Starkiss Kft. átadhat személyes adatokat – beleértve a nevet és a címet – a hatóságok részére.

Gyerekek

A Starkiss Kft. nem kér vagy gyűjt gyermekekről személyes adatokat. Az oldalt meglátogató 16 év alatti gyermekek az oldal meglátogatásakor és használatakor kérjék szüleik segítségét vagy felügyeletét. Ne adjanak meg magukról adatokat! 16 év alatti gyermekek ne adják meg nevüket, címüket vagy más adatukat és ne használják a Starkiss Kft. megrendelésekre szolgáló informatikai eszközeit!

Cookie-k

A weboldal működéséhez un. Cookie-kat használunk (kisméretű adatfájlok generálása a felhasználói internetböngészőn, melyeket a felhasználó böngészője szabályoz) a könnyebb visszatérés érdekében a már korábban meglátogatott jelszóval védett oldalra a jelszó újbóli begépelése nélkül. Ez leginkább az Oldal könnyebb használata miatt lényeges, például követjük az használt levelező programot az oldallal való kompatibilitás maximalizálása céljából, vagy csupán elemzési célból, melyek nem tartalmazzák a felhasználó azonosítását.

Adatkövető URL

Az e-mailekben található URL-ek tartalmazhatnak azonosítókat, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsák a honlapon járó személyeket. Azért használjuk ezeket az URL-eket, hogy egyszerűsítsük a megrendelések vagy az űrlapok kitöltésének folyamatát. Időnként rövidített URL-eket használunk, hogy egy hosszabb URL-re hivatkozzunk egy azonosító számmal. Tesszük mindezt azért, hogy egyszerűsítsük a megjelenést, megvédjük a linkeket a téves másolástól és biztosítsuk a kompatibilitást azokkal a programokkal, amelyek nem támogatják a hosszú URL-eket. Valahányszor egy rövid URL-t lát az e-mailben, ellenőrizheti a hosszú URL-t a böngészője címsorában, miután rákattintott.

Linkek más oldalakhoz

A Starkiss Kft. egyes esetekben harmadik oldalakra mutató linkeket jelenít meg, és más oldalakon is megjelenhet a mi linkünk. A harmadik felek oldalai a saját felhasználási feltételeik és adatvédelmi szabályaik alapján működnek. A Starkiss Kft. nem felel bármely harmadik fél honlapjáért. Az Oldal használatával a felhasználó beleegyezik, hogy a Starkiss Kft. nem tartozik felelősséggel a harmadik fél oldalának elérhetőségéért, tartalmáért, reklámaiért, termékeiért vagy az azon megjelenő vagy rajta keresztül elérhető információkért. A továbbiakban azt is elfogadja és elismeri az oldalt használó, hogy a Starkiss Kft. közvetlenül vagy közvetve nem felel azokért a károkért vagy veszteségekért, melyek az ilyen oldalak használatából fakadnak.

Ügyféladatok kezelése

A Starkiss Kft. alaptevékenységéhez és üzletmenetéhez kapcsolódóan kezel, illetve feldolgoz személyes adatokat. Az érintett személyes adatait csak a célnak megfelelően csak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, hozzájárulás alapján. A Starkiss Kft. által nyújtott szolgáltatások teljesı́tésén kívül, a személyes adatok kezelése, a megadott adatok tárolása, kifejezetten az adózási és számviteli törvényi kötelezettség teljesı́tése érdekében történik, illetve további adatkezelés történik a hı́rlevélre történő feliratkozások esetében is.

A www.starkiss.hu weboldal adatkezelései

Az adatkezelés célja: idopont egyeztetesek, ajánlatkérések, vagy hı́rlevél feliratkozás céljából regisztrált felhasználók – mindezek egymástól való megkülönböztetése, azonosı́tása, adott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, illetve jogi előírások teljesı́tése.

A kezelt adatok köre: érintett neve, cégnév, adószám, elérhetőségi adatok, e-mail cı́m, telefonszám, postázási cı́m.

Az adatok törlésének határideje: minden adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás igénybevételéről kiállı́tott számla keltétől számı́tott nyolc év. Hı́rlevél feliratkozás esetén a személyes adatokat mindaddig tároljuk, amı́g a hozzájárulás az érintett részéről nincs visszavonva.

A STARKISS KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETT MÁS WEBOLDALAK

www.konyvespont.hu, www.budaorsiinfo.hu, www.nyomdapont.hu és www.actapublica.hu weboldalak adatkezelései

Az adatkezelés célja: a weblapok, hírportál, online webáruház vonatkozásában az érintett felhasználó azonosı́tása, a felhasználóval történő kapcsolattartás, felhasználó vásárlásának rögzı́tése, felhasználó által vásárolt termékek előállı́tása, kiszállı́tás támogatása, számlázás, fizetés érvényesı́tése, vásárlással létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesı́tése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: érintett neve, E-mail cı́m, Születési idő , számlázási cı́m, szállı́tási cı́m, megrendelt termék digitális állománya.

Az adatok törlésének határideje: minden adat (kivéve digitális állomány) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás igénybevételéről kiállı́tott számla dátumától számı́tott nyolc év. A megrendeléshez kapcsolódó digitális állomány tekintetében 1 év + 1 hónap elteltével.

Adatkezelés nyilvántartási száma: xxxxxxxx

A weboldalak látogatása regisztrációhoz nem kötött a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. A személyes adatok és egyéb adatok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag az érintettek tartoznak felelősséggel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE

WEBOLDALAK COOKIE (SÜTI) KEZELÉSE

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számı́tógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizá rólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók időszerű munkamenetének azonosı́tása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosı́tó szám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

VAGYONVÉDELEM

Elektronikus megfigyelő rendszer

A Starkiss Kft. tulajdonában lévő ingatlanjain, épületeiben megfigyelő- és rögzı́tőrendszer működik, melynek részeként ráközelı́tésre alkalmas sötétben is felismerhető képet adó, infratechnológiával felszerelt, szı́nes képet közvetı́tő kamerák kerültek elhelyezésre. Kamerák irányulnak a saját parkolókra, épület és telekhatárt elválasztó kerı́tés közötti szakaszokra, az épületen belül a főbejáratra, az egyéb belépési pontokra (hátsó raktárajtó, dolgozói nyomdabejárat), a folyosókra, valamint az üzemi területekre.

Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő- és rögzı́tőrendszer üzemeltetése az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyı́tása, valamint szerződésből adódó kötelezettség teljesı́tése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a Starkiss Kft. területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)11.§-a.

A kezelt adatok köre: a Starkiss Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzı́tett személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb hatvan nap [SzVMt. 31. § (4) bekezdésének a) pontja].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a Starkisse Kft. telephelyén található külön a világhálóra kapcsolattal nem rendelkező számítógépen, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, ı́gy biztosı́tott, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag a Starkiss Kft. vezetői jogosultak, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzı́tésére kizárólag a Starkiss Kft. erre kijelölt munkavállalója jogosult, a megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE

Naplózás: a rögzı́tett felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzı́téseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzı́ti a Starkiss Kft.

Az érintett jogai: azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzı́tése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisı́tse meg, illetve ne törölje a bı́róság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő ı́rásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesı́thetők, az adatkezelő biztosı́tja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosı́tását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

EGYÉB

Marketing célú adatkezelés

A Starkiss Kft. marketing célú – mely lehet elektronikus úton, e-mail formájában küldött hı́rlevél, postán küldött papı́ralapú tájékoztató hı́rlevél – adatkezelést csak abban az esetben végez, amennyiben ahhoz az érintett külön egyértelműen hozzájárult, és a hı́rlevél küldésre feliratkozott. Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A Starkiss Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a hı́rlevél küldésről (az ajánlatok küldéséről) az Érintett indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat, adatkezelési hozzájárulását korlátozás nélkül visszavonhatja, a Starkiss Kft. cı́mére küldött értesı́téssel. Visszavonás esetén a Starkiss Kft. az Érintett minden a hı́rlevelek, ajánlatok, marketingcélú üzenetek küldéséhez szükséges személyes adatát törli a nyilvántartásából és továbbiakban marketing célból nem keresi meg.

Technikai célból történő adatkezelés

Az Starkiss Kft. rendszere automatikusan rögzı́theti a felhasználó számı́tógépének IP-cı́mét, a látogatás kezdő idő pontját, illetve egyes esetekben – a számı́tógép beállı́tásától függően – a böngésző és az operációs rendszer tı́pusát. Az ı́gy rögzı́tett adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Értesítési kötelezettség:

A valószı́nűsı́thetően magas kockázattal járó Adatvédelmi Incidens bekövetkezése esetén a Starkiss Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet, valamint a felügyeleti hatóságot a GDPR rendeletben meghatározott időn belül.

Személyes adatok megismerhetősége:

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint a munkakörével összefüggésben a Starkiss Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő munkatárs, például: informatikus rendszergazda, értékesı́tő, termékgazda, pénzügyi ügyintéző, személyes adatokat tartalmazó termékek előállı́tásában résztvevő munkatárs.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA, SZEMÉLYES ADOK KÖRE

Adattovábbítás:

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbı́tja, azonban bı́róság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésre bocsátja a megkeresés céljának megvalósı́tásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

ADATVÉDELEM, ADATOK TÁROLÁSA

Adatok védelme, tárolása

A Starkiss Kft. számı́tástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén találhatók meg.

A Starkiss Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosı́tottak számára hozzáférhető (rendelkezésreállás);

 2. hitelessége és hitelesı́tése biztosı́tott (adatkezelés hitelessége);

 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);

 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Starkiss Kft. az adatokat

megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbı́tás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisı́tés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Starkiss Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosı́tja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi –közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Starkiss Kft a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Starkiss Kft. az adatkezelés során megőrzi:
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Starkiss Kft. az adatkezelés biztonsága érdekében a kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre számı́tógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvı́z, továbbá számı́tógép vı́rusok, a számı́tógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbı́tott elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az tájékoztatás felfedésére, módosı́tására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatóóvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzı́thessen, és bizonyı́tékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

ÉRINTETTEK JOGAI

Jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbı́tését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Starkiss Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben emlı́tett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog ı́rásban a Bevezetésben, illetve a Kapcsolattartás cı́mszó alatt megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelés céljai. Az érintett személyes adatok kategóriái. Azon cı́mzettek vagy cı́mzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli cı́mzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. A személyes adatok tárolásának tervezett idő tartama. A helyesbı́tés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga. A felügyeleti hatósághoz cı́mzett panasz benyújtásának joga. Az adatforrásokra vonatkozó tájékoztatás. Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető tájékoztatását, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bı́r, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbı́tása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbı́tásra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Starkiss Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratıv́ költségeken alapuló, észszerű mértékű dı́jat számı́that fel. Az érintett kérelmére az információkat a Starkiss Kft. elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásátóls zámı́tott legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Starkiss Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbı́tését és a hiányos adatok kiegészı́tését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérérsére a Starkiss Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rávonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

ÉRINTETTEK JOGAI

 • az erintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az erintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a szemelyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a szemelyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előı́rt jogi kötelezettség teljesı́téséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kı́nálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánı́tás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezeleset előíro, az adatkezelore alkalmazandó unios vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesı́tése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosı́tvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesı́téséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezeles korlatozásához valójog:

Az érintett kérésére a Starkiss Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesı́téséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amı́g megállapı́tásra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.